СЕРТИФИЦИРАНЕ

Вярваме, че някои сертификационни системи допринасят значителни ползи за дребните производители. Много по-трудно е обаче да се види ползата за работниците от подобни системи, които често не подкрепят работата на независимите синдикати.

Развиването на националното и международно законодателство е за предпочитане пред тези доброволни стандарти. Както казва Генералният секретар на Международната конфедерация на синдикатите (ITUC -International Trade Union Confederation) ШаронБароу: „Частни стандарти не трябва да стават заместител на официалната политика, установена чрез демократичен и представителен политически процес.”

Органично сертифициране

Какво е органичното сертифициране?

Органичното сертифициране се извършва от трета независима организация, която присъжда етикет, удостоверяващ покриването на определени критерии по цялата производствена верига на селскостопанския продукт и опаковането му, етичното третиране на животни, опазването на дивата природа и забранява ненужните и вредни добавки в растителните и животински продукти. Всеки продукт, продаван като „органичен” трябва да отговаря на строги национални, европейски и международни правила. Процесът на сертифициране и одит се извършва от независими сертифициращи компании.

Какви са ползите от органичното сертифициране?

 • Доказано понижаване на негативните последици от селскостопанското производство като влошаване качеството на почвата, загуби в биоразнообразието, прекомерна употреба на агро химикали и отделянето им в околната среда или просмукването им в езера, реки и подпочвени води, отказ от генно- модифицирани видове.
 • Въздържането от употреба на химически пестициди и торове допринася за повишаването на доходите на фермерите, особено в развиващите се страни.
 • Възможности за усъвършенстване

  • Органичното сертифициране не обръща достатъчно внимание на социалните аспекти и процеси, които могат да доведат до устойчиво производство и околна среда;
  • Органичното сертифициране е много скъпо и сложно за дребните и средни производители и техните организации в развиващите се страни и трудно може да бъде постигнато без външна финансова помощ.
  • Тъй като то не обхваща взаимоотношенията със съществуващите търговци и вериги за доставка на агро продукти, икономическите ползи за производителите и работниците в развиващите се страни остават непостигнати;

  Сертифициране Честна търговия

  Историята на Честната търговия

  Преди въвеждането на етикета, справедливите търговски вериги на доставки се състояха от вериги от напълно ангажирани организации. С цел да се разшири търговията и навлезе в основния пазар на конвенционални фирми, които не са 100% отдаден на справедливата търговия, възникна необходимостта от стандарти и независим начин на проверка на твърденията на търговци и производители по отношение на условията на производство.
  Така през 1988 г. холандската организация за развитие и благотворителност Solidaridad създава метод за сертифициране и етикет MaxHavelaar, първоначално само за кафето. Последваха подобни инициативи в други държави в Европа и Северна Америка. В края на 1990-те години формално независими организации по стандартизиране и сертифициране се обединяват в Международна организация за етикет за Честна търговия – Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) и въвеждат обща марка за честна търговия. През 2012 FLO променя името си на Fairtrade International (FI).
  Общите стандарти за честна търговия и специфичните стандарти за отделните продукти се определят от FI, а системата за сертифициране се извършва от FLOCERTLtd. ( фирма собственост на FI ) в сътрудничество с одитори и инспектори от цял свят. Стандартите за честна търговия са насочени към дисбаланса в пазарната сила при търговските взаимоотношения, нестабилните пазари и несправедливата традиционна търговия – следователно стандартите се прилагат относно производителите и техните търговски партньори.

  На какво се дължи широкото уважение към системата Fairtrade International?

  • Тя е прозрачна, правдоподобна и ориентирана към бизнеса;
  • Сред членовете са предоставени всички заинтересовани страни – национални инициативи от Европа, Северна Америка, Австралия и Азия, както и организации и мрежи на производители от Азия, Африка и латинска Америка;
  • Фокусът е насочен към социални, икономически и екологични принципи и предоставяне на ефективни инструменти за прилагането им в практиката.

  Какво може да се усъвършенства?

  Системата за Честна търговия има предимството, че работи с организации на дребни производители (предимно кооперативи или съюзи на кооперативи). Въпреки това Fairtrade International стана напоследък обект на публична критика в Европа и Латинска Америка заради погазването на правото на организиране и синдикална дейност в някои от сертифицираните плантации в Латинска Америка. През 2014 г. Fairtrade International ревизира трудовите си стандарти по отношение правата на работниците – свобода на организиране, колективно трудово договаряне и контрол при разпределяне на премията за честна търговия. Fairtrade International също въведе нова методология и критерии относно възнаграждението, покриващо основните потребности.