РЕГУЛАЦИЯ

photo

Много европейски супермаркети и компании за плодове имат финансова изгода от дейности, извън ЕС като плантациите за тропически плодове. Те бягат от отговорност относно влиянието, което имат върху условията на труд, нивата на възнаграждение и опазването на околната среда като използват сложни подизпълнителски вериги.

Тези подизпълнители често нарушават основни трудови права и екологични разпоредби. Често потърпевшите от лошите корпоративни практики нямат възможност да защитят правата си нито в собствената си държава, нито в държавата, където е седалището на компанията. Нещо повече, хората често са заплашвани да не предприемат действия, работниците биват уволнявани дори поради членуване в синдикат.

Всяка държава е отговорна да търси отчетност от компаниите чрез възприемане и прилагане на такова законодателство, което да гарантира, че икономическите дейности по подизпълнителските вериги нямат негативно въздействие върху общностите в държавите-производителки. Едва няколко държави са въвели минимум инструменти за отчетност на компаниите относно социалното и екологично въздействие на техните дейности (напр. Франция).

Какво е направено до сега?

На международно ниво са предприети стъпки за определяне на ролята и отговорността на частния сектор за устойчивото развитие и борбата с бедността. Примери в това отношение са Ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните компании, Конвенциите и декларациите на МОТ, Международната харта за правата на човека, Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека. Тези инициативи са важна стъпка към корпоративната отчетност и редица държави са поели отговорността да ги прилагат. Все още обаче съществуват малко законови инструменти, които могат да осигурят спазването на стандартите от страна на компаниите. Няма задължителни норми за дейностите на мултинационалните компании. Спешно е необходимо държавите да въведат задължителни норми на национално, регионално и международно ниво в сътрудничество с гражданското общество и независимите синдикати.

Супермаркетите

В редица страни от ЕС вече се изразява загриженост относно пазарната сила на супермаркетите. В някои държави-членки са предприети мерки за приемане на закони срещу несправедливите търговски практики -например чрез регулиране на отношенията между доставчик и търговец, чрез забрана на продажба под себестойността, спиране на практиката на ниски изкупни цени и ценова дискриминация, за намаляване на зависимостта от търговеца.

Тези национални инициативи са положителни стъпки към преодоляването на несправедливите търговски практики, които възникват при нарушен баланс в пазарната сила на търговци и доставчици.

Въздействието им обаче е ограничено, което се дължи на международния характер на системата на доставки и продажби. В рамките на ЕС търговията все повече се концентрира и доминира от малък брой вериги супермаркети. Докато антимонополното законодателство възпира производителите от злоупотреба с пазарно превъзходство, то все още няма европейско законодателство срещу покупателното превъзходство на супермаркетите.

Тези търговци са станали нещо като пропуск, който контролира кои фермери или доставчици да имат достъп до потребителите в ЕС.