СИНДИКАТИ

Принципите на достойния труд – свобода, равенство, сигурност и човешко достойнство, редовно се нарушават при производството на тропически плодове. Работниците в плантациите често са лишени от правото да се организират свободно в синдикат и да поставят колективно исканията си относно условията на труд.

Защо са важни синдикатите?

Синдикатите имат решаваща роля в борбата срещу бедността в държавите – производителки: те обучават работниците относно техните права и как да ги използват при водене на преговори с компаниите за постигане на достойни условия на труд. Мнозинството от работниците в плантациите за тропически плодове са млади, под 30 години и имат минимални познания относно правата си.

Международната организация по труда (МОТ – ILO), като част от ООН, е възприела основните трудови стандарти – за свободата на сдружаване и колективно трудово договаряне, за детския труд, принудителния труд и дискриминацията – които са възприети в законодателството на всички държави-производителки на тропически плодове.

Все пак остават много трудности, като политическа воля, институционален капацитет и ресурси, за да може тези стандарти да бъдат приложени на ниво плантация. Националните правителства в държавите-производителки високо ценят инвестициите на мултинационалните компании и по този начин тези компании играят съществена роля при вземането на политически решения. Работниците и синдикатите водят истински битки да представят пред националните съдебни системи случаи на нарушаване на трудовите права. Националните инспекции по труда често нямат капацитет да поддържат този процес.

Защо синдикатите имат нужда от международна солидарност?

Международна солидарност между НПО и синдикати в държавите-потребителки може значително да повиши капацитета на синдикатите в държавите-производителки. Проявата на солидарност може да бъде под формата на финансова помощ, предприемане на спешна акция сред потребителите за натиск върху компании и правителства в отговор на репресии и/или насилие спрямо работници или синдикалисти, подкрепа на синдикатите в исканията им на национално и международно ниво, включително срещи с европейски супермаркети и евро-депутати, ангажиране на международното внимание чрез кампании като кампанията„Да направим плодовете справедливи”.

Синдикатите в страните-производителки принадлежат към Глобалния съюз на федерациите. Един от неговите членове – Международният съюз на работещите в хранителната промишленост (IUF – international Union of Foodand Allied Workers) сътрудничи и наблюдава тристранното споразумение относно трудовите стандарти между самите тях, работниците (COLSIBA) и международната компания Chiquita.

Свобода на организиране

Ако работниците имат силата и свободата да защитават правата си и водят преговори с работодателите, те биха постигнали подобряване на условията на труд и на живот за себе си, семействата си и общността, в която живеят. Потребителите пък биха били сигурни, че стоките, които купуват, са произведени при безопасни и достойни условия, позволяващи на работниците да поддържат разумен и достоен жизнен стандарт.