WORLD BANANA FORUM

World Banana Forum logo

Posláním tohoto fóra je podnítit takovou spolupráci mezi všemi hráči v tomto odvětví – od plantáží po regály supermarketů – , která by zlepšila produkci banánů z hlediska udržitelnosti a shodla se na nejlepší praxi v oblasti pracovních podmínek, rovnosti mužů a žen, ochraně životního prostředí a udržitelnosti produkce.

Jak fórum vzniklo?

V roce 2005 byla konsorciem nevládních organizací zastupujících rozvojové země svolána druhá Mezinárodní konference banánového sektoru (International Banana Conference), jejímž cílem bylo umožnit dialog všech stran podílejících se na pěstování a distribuci banánů a diskutovat o problémech a výzvách, kterým toto odvětví čelí. Závěrem konference byla snaha zřídit stálé fórum všech zapojených stran (tzv. multi-stakeholder fórum), jehož úkolem by bylo zlepšit špatné sociální a environmentální podmínky v produkci banánů. Aktéři z neziskových organizací tvořících přípravný výbor se následně snažili přimět klíčové hráče k závazku, že se do práce fóra zapojí.

V prosinci 2009 vzniklo při ústředí Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) tzv. World Banana Forum, jehož poslání – „usilovat společně o udržitelné pěstování a obchod s banány“ – formulovalo všech více než 150 účastníků. K asociacím firem, vědcům, zástupcům vlád producentských a spotřebitelských zemí a organizací OSN se připojily všechny hlavní nadnárodní společnosti zapojené do obchodu s banány, světové maloobchodní řetězce, pěstitelé a odborové organizace pracovníků zaměstnaných na plantážích s cílem odstartovat ambiciózní program.

Kdo je do platformy zapojen?

Účast nejvlivnějších nadnárodních společností z celého odvětví ve WBF je vyvážena zapojením těch nejzranitelnějších – našich partnerů ze zemí produkce, konkrétně organizací COLSIBA, UROCAL a WINFA (Carribean Farmers Association – Asociace karibských pěstitelů). V rámci naší kampaně apelujeme na spotřebitele, aby přesvědčovali ovocnářské společnosti a supermarkety, že by se měly zapojit do fóra a stát se jeho aktivními účastníky. Věříme, že fórum poskytuje jedinečnou příležitost jak obchod s banány učinit udržitelnějším, tak aby zohledňoval i práva pracovníků, aby se standardem stala mzda pokrývající životní náklady a aby se zlepšily environmentální postupy včetně snížení závislosti na chemikáliích. Závazek nadnárodních společností zapojit se do tohoto procesu je pro úspěch fóra naprosto nezbytný.

Mezi dosavadní úspěchy fóra patří:

  • virtuální knihovna umožňujcí sdílení příkladů dobré praxe (šetrné pěstování, snižování množství pesticidů atd.)
  • monitoring výše mezd v 8 hlavních exportních zemích (údaje slouží celé škále iniciativ, které se snaží vypočítat výši důstojné mzdy a bojovat za její vyplácení na plantážích)
  • zmapování míry, do jaké jsou zaměstnávany ženy ve třech hlavních exportních zemíchvydání brožury s příklady dobré praxe v oblasti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Více informací najdete na fao.org.

[1] COLSIBA is the Latin American Cooordination of Banana & Agro Industrial Products Unions; WINFA is the Caribbean Farmers Association and UROCAL is the Regional Union of Peasant Organizations of Litoral (Ecuador) representing over 600 small scale producers of banana, cocoa and citrus fruits.