ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Δεδομένων

Η Banana Link δεσμεύεται πως συμμορφώνεται με τον νόμο και με την προώθηση καλών πρακτικών, αλλά και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως τα δεδομένα που θα κατέχουμε, θα είναι με τη συγκατάθεση του Ενδιαφερομένου Προσώπου/ Οργανισμού, και η κατοχή των δεδομένων θα είναι με βάση των έννομων συμφερόντων της Banana Link, χωρίς να παραβιάζονται τα συμφέροντα του Ενδιαφερόμενου Προσώπου/ Οργανισμού. Μέρος της πολιτικής μας είναι να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια στην επικοινωνία με τα άτομα εκ των οποίων κατέχουμε τα δεδομένα τους, και να παρέχουμε πληροφορίες στο άτομα του προσωπικού μας που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν με σταθερότητα και σιγουριά.

Κατεβάστε εδώ την ολοκληρωμένη πολιτική μας για τη Προστασία Δεδομένων.

Banana Link (UK)

Fair Trade Advocacy Office (Belgium)