ΛΥΣΕΙΣ

Women banana workers in Peru

Καμία από τις πιο κάτω λύσεις δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις φυτείες τροπικών φρούτων. Ωστόσο, πιστεύουμε πως είναι σωστό να γνωρίζουμε τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες.

Πιστεύουμε πως κάποια συστήματα πιστοποίησης έχουν επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε μικροπαραγωγούς. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα για τους εργάτες αυτών των συστημάτων, τα οποία συστήματα πολλές φορές δεν υποστηρίζουν με επιτυχία τη δουλειά που καταβάλλεται από ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Πολύ συχνά οι εργάτες φυτειών στερούνται το δικαίωμα να οργανωθούν ελεύθερα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και επομένως να λάβουν συλλογικές δράσεις για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους.

Το Δίκαιο Εμπόριο αποτελεί μια μέθοδο εμπορίου που στοχεύει στο να παρέχει άμεση και αποτελεσματική στήριξη σε περιθωριοποιημένους παραγωγούς από αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική.

Αφορά μια πλατφόρμα για διάλογο μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών/εμπλεκόμενων και μεσαζόντων, από ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής μπανάνας, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και κυβερνήσεων.

Πολλές Ευρωπαϊκές εταιρείες επωφελούνται οικονομικά από εργασίες που γίνονται εκτός της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης – πχ φυτείες τροπικών φρούτων- όμως παράλληλα αποφεύγουν την ανάληψη ευθύνης κάτω από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τον αντίκτυπο τους στις συνθήκες εργασίας, στο επίπεδο του μισθού και στις περιβαλλοντικές πρακτικές. Πιστεύουμε πως οι ρυθμίσεις της ΕΕ πρέπει να τροποποιηθούν για να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα.