ARODBIEDRĪBAS

“Pieklājīga darba” principi – brīvība, vienlīdzība, drošība un cilvēktiesības – tropisko augļu industrijā bieži tiek pārkāpti. Plantāciju strādniekiem nereti ir liegtas tiesības brīvi piedalīties arodbiedrībās un tādējādi liegta iespēja ar kolektīvu rīcību uzlabot savus darba apstākļus.

Kāpēc arodbiedrības ir svarīgas?

Arodbiedrības loma ir izšķiroša cīņā ar nabadzību tropisko augļu ražotājvalstīs. Arodbiedrības izglīto strādniekus par viņu tiesībām un kā tās izmantot kā instrumentu, lai pieprasītu uzņēmumiem veicināt pieklājīgus darba nosacījumus. Vairums strādājošo tropisko augļu industrijā ir jauni cilvēki vecumā līdz 30 gadiem, kuriem ir minimāla izpratne par savām tiesībām.

Starptautiskā darba organizācija (International Labour Organization, ILO) veicina pamata starptautiskā darba standartus – par biedrību brīvību un kolektīvu sarunu vešanu, bērnu darbu, piespiedu darbu un diskrimināciju – kas ir ar likumu nostiprinātas katrā tropisko augļu ražotājvalstī.

Tomēr, lai ieviestu šos standartus plantāciju līmenī, ir daudz izaicinājumu politiskās gribas, institucionālās kapacitātes un resursu izteiksmē. Ražotājvalstu nacionālās valdības augstu vērtē ārvalstu investīcijas, ko nodrošina multinacionālās augļu kompānijas, un daudzās valstīs šīm kompānijām ir arī ietekmīga loma politiskos jautājumos. Strādnieki un arodbiedrības pūlas virzīt darba tiesību pārkāpumu lietas nacionālo tiesu sistēmās, taču nacionālajiem darba inspektoriem bieži trūkst kapacitātes, lai šo procesu atbalstītu.

Kāpēc arodbiedrībām ir nepieciešama starptautiska solidaritāte?

Starptautiskā nevalstisko organizāciju un arodbiedrību solidaritāte patērētājvalstīs var ievērojami paaugstināt arodbiedrību kapacitāti ražotājvalstīs pārstāvēt savus biedrus. Solidāra rīcība var ietvert:

  • finansiālu atbalstu (apspiešana un zems algu līmenis var nozīmēt to, ka arodbiedrības nespēj funkcionēt tikai no dalībnieku iemaksām);
  • Aicinājumu rīkoties izplatīšanu patērētājiem, lai lobētu kompānijas un valdības, reaģējot uz apspiešanu un smagiem tiesību pārkāpumiem vai vardarbību;
  • atbalstu arodbiedrībām, lai tām būtu lielāka ietekme nacionālā un starptautiskā līmenī, tai skaitā, tiekoties ar Eiropas lielveikaliem un parlamenta pārstāvjiem;
  • iesaistīšanos starptautiskās apziņas celšanas kampaņās, kā, piemēram, “Izvēlos godīgus augļus”.

Arī arodbiedrības ražotājvalstīs pieder Globālajām arodbiedrību federācijām (Global Union Federations). Viena no tām – Starptautiskā pārtikas un sabiedroto strādnieku savienība (International Union of Food and Allied Workers) sekmēja un pārrauga trīspusējo vienošanos par darba standartiem, kas noslēgta starp šo organizāciju, strādniekiem (COLSIBA) un multinacionālo augļu kompāniju (Chiquita).

Brīvība rīkoties

Ja strādniekiem ir spēks un brīvība aizstāvēt savas tiesības un diskutēt ar darba devējiem, darba nosacījumi un algu līmeņi var tikt uzlaboti par labu strādniekiem, viņu ģimenēm un vietējām kopienām. Patērētāji, savukārt var būt pārliecināti, ka preces, kuras tie pērk, ir ražotas apstākļos, kas ir droši un cilvēka cienīgi, dodot iespēju šajās nozarēs strādājošajiem cilvēkiem uzturēt cieņpilnu un pieņemamu dzīves līmeni.