EUROBAN

EUROBAN logo

EUROBAN to sieć europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które współpracują z podobnymi organizacjami na innych kontynentach, aby pomóc budować sprawiedliwy społecznie, rentowny i nieszkodliwy dla środowiska przemysł owoców tropikalnych.

Sieć ma 12-15 aktywnych organizacji członkowskich z 10 krajów UE i ściśle współpracuje z partnerami z globalnego Południa: Karaibskim Zrzeszeniem Rolników (WINFA), Ośrodkiem Koordynacji Bananowych i Rolnoprzemysłowych Związków Zawodowych Ameryki Łacińskiej (COLSIBA), Związkiem Pracowników Rolnictwa Fako z Kamerunu (FAWU), Generalnym Związkiem Pracowników Rolnictwa w Ghanie TUC (GAWU), FARMCOOP z Filipin oraz ekwadorskim Regionalnym Zrzeszeniem Organizacji Rolniczych Strefy Przybrzeżnej (UROCOL). Wszyscy oni reprezentują beneficjentów działalności EUROBAN-u: pracowników plantacji i drobnych producentów.

EUROBAN współpracuje także z IUF (Międzynarodowym Związkiem Pracowników Przemysłu Spożywczego i Zawodów Pokrewnych) oraz ILRF (Międzynarodowym Forum Praw Pracowniczych) z USA.

Co łączy EUROBAN z kampanią Kupuj Odpowiedzialnie Owoce?

Wzmacnianie sieci EUROBAN jest kluczowym działaniem kampanii, zmierzającej do poprawy warunków życia i pracy ludzi uprawiających, zbierających i pakujących owoce tropikalne. Do celów projektu Kupuj Odpowiedzialnie Owoce związanych z EUROBAN-em należą: zaangażowanie kolejnych organizacji (z nowych krajów członkowskich UE), rozwijanie zrównoważonej strategii finansowania i umożliwienie partnerom projektu zaangażowanie się w Światowe Forum Bananowe. Część partnerów Kupuj Odpowiedzialnie Owoce, m.in. BanaFair (Niemcy), Banana Link (Wielka Brytania) i Peuples Solidaires (Francja), już jest aktywnymi członkami EUROBAN-u.

Co łączy EUROBAN ze Światowym Forum Bananowym?

EUROBAN i nasi partnerzy WINFA, COLSIBA oraz IUF pomogli stworzyć Forum. Członkowie EUROBAN-u i nasi partnerzy z Południa uczestniczą w grupach roboczych Forum dotyczących systemów zrównoważonej produkcji i wpływu na środowisko; dystrybucji wartości; oraz praw pracowniczych. EUROBAN jest także reprezentowany w Komitecie Nadzorującym Forum.

Członkowie EUROBAN-u mogą zalogować się poniżej do zabezpieczonej podstrony EUROBAN-u w tym serwisie.

Nazwa użytkownika:
Hasło:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o EUROBANie, skontaktuj się z: coord.euroban@gmail.com

MISJA EUROBAN-u

Wizja EUROBAN-u to dążenie do:

 1. pełnego poszanowania praw człowieka, w tym praw społecznych i pracowniczych, w całych łańcuchach dostaw owoców tropikalnych;
 2. pełnego poszanowania praw kobiet w całych łańcuchach dostaw owoców tropikalnych;
 3. pewnych źródeł utrzymania dla pracownic i pracowników oraz drobnych producentek i producentów;
 4. sprawiedliwych warunków handlowych dla producentów w przemyśle owoców tropikalnych oraz zrównoważonej dystrybucji dochodów w łańcuchach wartości;
 5. wyeliminowania szkód, jakie przemysł owoców tropikalnych powoduje w środowisku;
 6. zmiany zachowań korporacyjnych, w tym nadużyć siły nabywczej przez supermarkety, które obecnie działają na szkodę środowiska oraz ograniczają prawa i środki utrzymania pracownic i pracowników oraz drobnych producentów i producentek, a także konsumentów, w całym łańcuchu dostaw;
 7. przezwyciężenie nierówności i braku zrównoważenia obecnej polityki handlowej rządów państw narodowych, Unii Europejskiej oraz podmiotów wielostronnych w kwestiach dotyczących produkcji owoców tropikalnych i handlu nimi, aby umożliwić realizację innych celów; oraz
 8. współdziałania z organizacjami, które podzielają nasze cele, bez względu na to, czy ich główna działalność dotyczy tych samych obszarów społecznych, ekonomicznych i geograficznych, co działalność EUROBAN-u, czy nie.

Jak zrealizować wizję EUROBAN-u?

EUROBAN wspiera swoich członków oraz partnerów i pomaga im w:

 1. nawiązywaniu ścisłej współpracy z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza związkami zawodowymi i organizacjami drobnych producentów, w celu opracowania alternatywnych propozycji i podjęcia międzynarodowych działań, przy jednoczesnym rozwijaniu dialogu i wspólnych propozycji z korporacjami owocowymi oraz supermarketami;
 2. popieraniu inicjatyw ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu owoców tropikalnych na środowisko, w tym wymiernej redukcji i ścisłej kontroli stosowania środków agrochemicznych (włącznie z zachęcaniem do ekologicznej produkcji i konsumpcji), lepszej gospodarki wodą i odpadami, ochrony bioróżnorodności oraz lepszej ochrony BHP dla pracownic i pracowników oraz drobnych producentów i producentek;
 3. wywieraniu nacisku na decydentów w celu zahamowania negatywnych efektów zachowań korporacyjnych i zapewnienia, by przy podejmowaniu decyzji przez firmy, rządy i inne podmioty uwzględniano głos pracownic i pracowników oraz drobnych producentów i producentek;
 4. promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji i podnoszeniu świadomości konsumentów poprzez działania edukacyjne i rozpowszechnianie informacji o tym, co się dzieje w przemyśle owoców tropikalnych;
 5. konstruktywnym angażowaniu się w dobrowolne programy certyfikacji, aby mieć pewność, że te standardy rzeczywiście przynoszą konkretne korzyści zarówno pracownicom, jak i pracownikom oraz drobnym producentkom i producentom, m.in. płacenie cen, które pokrywają realne koszty produkcji i zapewnienie godnych płac;
 6. opracowaniu, rozpowszechnianiu i propagowaniu nowatorskich reform polityki handlowej prowadzonej przez rządy, Unię Europejską i inne podmioty wielostronne;
 7. współpracy z innymi sieciami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji z nimi i tworzenia kanałów współdziałania w celu realizacji wspólnych celów;
 8. aktywnym uczestnictwie w Światowym Forum Bananowym (World Banana Forum – WBF).