ROZWIĄZANIA

Women banana workers in Peru

Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na wszystkie problemy na plantacjach bananów i ananasów. Jednak naszym zdaniem warto poznać działania, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji na tych plantacjach…

Naszym zdaniem niektóre systemy certyfikacyjne przynoszą znaczne korzyści drobnym producentom. Jednak znacznie trudniej jest określić korzyści, jakie z certyfikacji czerpią pracownicy, ponieważ systemy te rzadko współpracują z niezależnymi związkami zawodowymi. 

Pracownicy plantacji często pozbawieni są możliwości dobrowolnego zrzeszania się w związki zawodowe, a co za tym idzie, podejmowania zbiorowych działań na rzecz poprawy warunków pracy.

Sprawiedliwy Handel jest modelem wymiany handlowej, którego celem jest zapewnienie bezpośredniego i efektywnego wsparcia marginalizowanych producentów z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Światowe Forum Bananowe jest miejscem spotkań i dialogu pomiędzy podmiotami z całego łańcucha dostaw bananów, z supermarketami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i rządami krajów włącznie.

Wiele europejskich przedsiębiorstw osiąga znaczne zyski z działalności prowadzonej poza obszarem Unii Europejskiej (np. z plantacji owoców tropikalnych w krajach rozwijających się). Przedsiębiorstwa te unikają jednak odpowiedzialności za złe warunki pracy, niskie wynagrodzenia czy degradację środowiska naturalnego w innych częściach świata.