ŚWIATOWE FORUM BANANOWE

World Banana Forum logo

WBF jest miejscem, gdzie spotykają się i prowadzą dialog podmioty z całego łańcucha produkcji i dystrybucji bananów, z supermarketami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i rządami krajów włącznie.

Historia Światowego Forum Bananowego

W 2005 r. konsorcjum złożone z organizacji obywatelskich i organizacji COLSIBA, WINFA i UROCAL (tj. naszych partnerów z Południa) zorganizowało drugą Międzynarodową Konferencję Bananową. Konferencja ta skupiła podmioty z całego łańcucha produkcji i dystrybucji bananów by pochylić się nad problemami i wyzwaniami, z którymi musi zmierzyć się branża. Uwieńczyła ją decyzja, by powołać stałe forum mające za zadanie polepszenie standardów społecznych i ekologicznych panujących w branży. Organizacje społeczne podjęły starania, by kluczowi gracze w branży bananowej zaangażowali się w tę inicjatywę. Wszystko to doprowadziło do powstania Komitetu Przygotowawczego.

W grudniu 2009 r. w siedzibie głównej Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) powstało Międzynarodowe Forum Bananowe. Przeszło 150 uczestników Forum wyznaczyło jego misję jako „Wspólną pracę na rzecz zrównoważonej produkcji bananów i handlu nimi”. Ten ambitny program prac jest realizowany przy współpracy przedsiębiorstw z branży bananowej, związkami zawodowymi pracowników plantacji z 4 kontynentów, stowarzyszeniami branżowymi, naukowcami, rządami krajów oraz agencjami ONZ.

Co jest celem Forum?

Celem Międzynarodowego Forum Bananowego jest promowanie współpracy pomiędzy wszystkimi przedstawicielami branży bananowej na świecie – począwszy od plantacji, a skończywszy na supermarketach. Współpraca ta ma zaowocować m.in. upowszechnieniem modelu upraw bananów, który będzie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Udział najsilniejszych graczy branży bananowej w Forum był możliwy dzięki wysiłkom najsłabszym – naszym partnerom z krajów, w których uprawiane są banany, tj. organizacjom COLSIBA, UROCAL i WINFA [1]. W ramach kampanii „Kupuj Odpowiedzialnie Owoce” zwracamy się do konsumentów, by wywierali presję na producentach owoców i supermarketach, by te aktywnie uczestniczyły w Forum. Wierzymy, że Forum daje niebywałą okazję do stworzenia takiego modelu handlu bananami, w którym uwzględni się prawa pracownicze, godziwe wynagrodzenia pracowników i bezpieczniejsze dla środowiska metody upraw, włączając w to obniżenie zależności plantatorów od pestycydów. Zaangażowanie firm uprawiających banany i handlujących nimi jest niezbędne do sukcesu inicjatywy.

Do osiągnięć Forum należy:

  • stworzenie wirtualnej biblioteki online, umożliwiającej firmom i drobnym rolnikom dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie odpowiedzialności ekologicznej, m.in. sposobami na ograniczenie zużycia najbardziej toksycznych pestycydów;
  • monitorowanie poziomu płac w 8 krajach będących głównymi eksporterami bananów, dzięki czemu mógł powstać szereg inicjatyw mających na celu obliczenie i działanie na rzecz wprowadzenia godnej płacy na poziomie plantacji;
  • podjęcie się pierwszej wyczerpującej analizy zatrudnienia kobiet w trzech głównych regionach eksportujących banany;
  • opracowanie podręcznika, który ma zostać opublikowany w przyszłym roku, dotyczącego najlepszych praktyk w stosunkach pracy w przemyśle bananowym.

Więcej informacji znajdziesz na:

www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/

[1] COLSIBA to Ośrodek Koordynacji Bananowych i Rolnoprzemysłowych Związków Zawodowych Ameryki Łacińskiej. WINFA to Karaibskie Zrzeszenie Rolników, zaś UROCAL to Regionalne Zrzeszenie Organizacji Rolniczych Strefy Przybrzeżnej (Ekwador). Organizacje te są przedstawicielami ponad 600 niewielkich producentów bananów, kakao i owoców cytrusowych.