Fyffes – vážne zneužíva práva robotníkov v Kostarike a Hondurase

Kampaň Za férové ovocie! (Make Fruit Fair! Campaign) vyzýva Fyffes – dovozcu banánov do Európy číslo jedna a jedného z najväčších svetových obchodníkov s ananásmi Supersweet a melónmi pre zimnú sezónu – aby hral fér s robotníkmi vo svojom globálnom dodávateľskom reťazci. Prečítajte si o kampani viac nižšie. Môžete ju podporiť poslaním e-mailu Fyffes tu:

Serious abuses of labour rights in Costa Rica and Honduras

"They never contributed to social insurance and now I will not be able to retire or finally rest after so many years spent on the plantations. I have to continue looking for work to survive." - Maria Gomez (65) who worked for nearly 30 years as a supervisor at Melon Export SA

„Nikdy neprispeli na sociálne poistenie a dnes nie som schopná ísť na dôchodok alebo si konečne oddýchnuť po toľkých rokoch strávených na plantážach. Musím pokračovať v práci, aby som prežila,“ hovorí Maria Gomez (65), ktorá pracovala takmer 30 rokov ako kontrolórka u Melon Export SA

Počas uplynulého rok sme zbierali dôkazy o veľmi vážnych porušeniach základných pracovných práv v určitých dcérskych spoločnostiach Fyffes; ANEXCO v Kostarike a Suragroh a Melon Export SA v Hondurase, kde najmä ženská pracovná sila, závislá na sezónnej práci, je obzvlášť zraniteľná.

To zahŕňa: nevyplácanie minimálnej mzdy a sociálneho poistenia; vystavenie robotníkov nebezpečným agrochemikáliám; vyhrážky, zneužívanie a prepúšťanie členov odborov a blokovanie procesu kolektívneho vyjednávania.

V prípade Suragroh, bol Fyffes obvinený z porušení Základnej zbierky predpisov organizácie Iniciatíva etického obchodu (Ethical Trading Initiative) z Veľkej Británie kvôli zlyhaniu rešpektovať odbory a platiť minimálne mzdy a že sa odmietla zúčastniť na lokálnej mediácii týkajúcej sa týchto problémov. V honduraskom Inšpektoráte práce sa tiež zistilo nevyplácanie minimálnej mzdy a iných zákonných benefitov. Naviac potvrdila v roku 2015 správa zrealizovaná Oddelením práce U.S.A. obvinenia, že Suragroh nevyplácal minimálnu mzdu spolu s dlhým zoznamom ďalších porušení.

"I got pregnant, and they do not allow pregnancy" - Marys Suyapa Gómez, sacked for being pregnant after working at Suragroh for 15 years

„Otehotnela som a oni nedovoľujú tehotenstvo,“ hovorí Maris Suyapa Gomez, ktorú pred 15 rokmi vyhodili z práce v Suragroh.

Robotníci sú povinní zabezpečiť si svoje vlastné pracovné náradie a pomôcky ako sú motyky, mačety a obuv, ktorých cena môže byť vysoká ako ich týždenný príjem.

Robotíci sú tiež vystavení nebezpečným chemikáliám, mnohí sa sťažujú na bolesti hlavy, nevoľnosti a zvýšené teploty ako výsledok nedostatku informácií týkajúcich sa nebezpečenstva vystavenia sa chemikáliám. V decembri 2015 bolo približne 100 žien priotrávených, z čoho 14 muselo byť hospitalizovaných, v dôsledku poprášenia herbicídmi a chlórom počas náhodného vetra v čase práškovania vedľajšieho poľa.

 

Zatiaľ v ANEXCO rozhovor facilitovaný Ministerstvom práce Kostariky zlyhal vo vytvorení priestoru na vyjednávanie miestnych odborov s manažmentom ANEXCO a Fyffes. Miestne odbory neustále hovoria o zlyhaní dodržiavania základných práv robotníkov stanovených v príslušných zbierkach zákonov Kostariky.

Oba prípady jasne ukazujú, že Fyffes porušuje aj Pokyny pre nadnárodné spoločnosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) v bode týkajúcom sa „Rešpektovania práva svojich zamestnancov zapájať sa do odborov“.

"Fyffes in Honduras does not respect the fundamental rights of women workers, the majority of employees are women who have up to 26 years of work without social security rights or social benefits we demand respect for freedom of association and collective bargaining." - Iris Munguia, Coordinator, COLSIBA (the Regional Coordination of Latin American Banana & Agro-Industrial Workers' Unions)

„Fyffes v Hondurase nerešpektuje základné práva robotníčok, ktoré tvoria väčšinu zamestnancov. Väčšina z nich má do 26 rokov a pracujú bez sociálnych výhod či sociálneho poistenia. Žiadajme aj rešpektovanie slobody združovať sa a kolektívne vyjednávať,“ hovorí Iris Munguia, koordinátorka z COLSIBA (regionálna koordinačná únia robotníkov banánového a agro- priemyslu v Latinskej Amerike)

 

Čas prevziať zodpovednosť

Hoci Fyffes n svojej web stránke vyhlasuje, že “ak niečo nefunguje, zmeníme spôsob, akým to robíme”, spoločnosť zlyhala v preberaní zodpovednosti za svoje činy v Kostarike a Hondurase.

Žiadna spoločnosť, najmä spoločnosť, ktorá vyhlasuje, že rešpektuje Všeobecné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, by nemala profitovať z hrozných zneužití tých, ktorí sú na konci ich dodávateľského reťazca.
Žiadame Fyffes, aby zaistil, že manažment na miestnych plantážach:

  • ukončí diskrimináciu členov odborov v Anexco (Kostarika) a Suragrog (Honduras).
  • uzná odbory v Anexco (Kostarika) a Suragroh (Honduras) a zapojí sa do kolektívneho vyjednávania s týmito odborárskymi organizáciami.

Žiadame aj akcionárov a riaditeľov z Fyffes, aby

  • ustanovili a dali do praxe globálnu politiku pre celú svoju spoločnosť, ktorá zaistí rešpektovanie práv robotníkov pozdĺž celého dodávateľského reťazca, vrátane práva na vstup do nezávislých odborov a práva odborov zapájať sa do kolektívneho vyjednávania.
“Fyffes must take responsibility for ensuring that their local managements in Costa Rica and Honduras recognise and enter into good faith negotiations with local unions and that company-wide freedom of association and collective bargaining is respected at every level.“ - Ron Oswald, General Secretary, International Union of Foodworkers

“Fyffes musí prevziať zodpovednosť za to, že ich miestny manažment v Kostarike a Hondurase uzná a vstúpi v dobrej viere do jednaní s miestnymi odbormi a že sloboda združovania sa  a kolektíveho vyjednávania sa rešpektuje na každom stupni,“ vraví Generálny sekretár IUF, Ron Oswald (International Union of Foodworkers)

Noví vlastníci Fyffes

Fyffes je v súčasnosti premetom návrhu na prevzatie of japonskej spoločnosti Sumitomo Corporation. Vo Fyffes EGM v Dubline, kde akcionári hlasovali o prijatí ponuky, Ted Eguchi, seniorský viceprezident a generálny manažér biznisovej skupiny pre potraviny u Sumitomo, zaviazal nových vlastníkov k venovaniu sa týmto problémom a povedal: „Očividne, ak pracujete v poľnohospodárstve, máte tieto záležitosti. Ale my musíme … zaistiť, že robíme tú správnu vec a budeme sa pozerať nato, čo žiadajú a kvôli čomu protestujú. A ak tam sú veci, ktoré treba zmeniť, zmenia sa.”

"No payment of the minimum wage, overtime and vacations. We notified all these infractions so that they could be corrected and sent the minutes to Tegucigalpa." - Eder Chavarría – Demoted after seven years, from chief inspector at the Choluteca Regional Labor Office, to a simple inspector for fulfilling his duty, pointing out all the violations of labor and trade union rights committed in the meloneras owned by the Irish transnational Fyffes.

„Nevyplácanie minimálnej mzdy, nadčasy a dovolenky. Informovali sme o všetkých týchto priestupkoch, aby sa mohli napraviť a poslali sme záznam to Tegucigalpa,“ hovorí Eder Chavarría, degradovaný po 7 rokoch z hlavného inšpektora v Regionálnom úrade práce v Choluteca, na obyčajného inšpektora za to, že si plnil svoju povinnosť, poukazoval na všetky porušenia pracovných a odborových práv dohodnutých na melónových plantážach vlastnených írskou nadnárodnou spoločnosťou Fyffes.

Sumifru, dcérska spoločnosť korporácie Sumitomo produkujúca banány, má až 30 000 zamestnancov vo svojich produkčných a obchodných aktivitách na Filipínach a dodáva 30% banánov predaných na japonskom trhu. Ich najväčšia plantáž blízko Davao City pokrýva 10 000 hektárov.
Avšak, napriek banánovému úspechu svojej značky v Japonsku, Sumifru má pekne nezávideniahodnú reputáciu na Filipínach kvôli zamestnaneckým záležitostiam, pracovným podmienkam a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Má dokonca aj „proti-úrad“ k odborom, malým farmárom a občianskym združeniam špeciálne venujúci sa urovnávaniu obvineniam proti spoločnosti týkajúcim sa porušovania národnej legislatívy v oblasti zákonníka práce. Organizácia „Aliancia pestovateľov banánov a robotníkov v banánovom priemysle proti Sumifru“ (Banana Industry Growers and Workers Alliance against Sumifru – BIGWAS) – je v posledných rokoch veľmi hlasná v poukazovaní na to, čo považujú za prístup nezasahovania štátu do hospodárstva a proti-robotnícke praktiky. Podrobnejšiu analýzu dopadov prevzatia spoločnosti Fyffes spoločnosťou Sumitomo nájdete v bulletine organizácie Banana Link.

Toto video z roku 2016 natočilo rádio New Zealand a ukazuje obraz úbohých pracovných podmienok a nerešpektovania pracovných práv na plantážach Sumifru na Filipínach.

 

Aktuálna správa organizácie Oxfam o situácii na Filipínach – Odmaskovanie ničivých kontraktov banánového priemyslu na Filipínach  – Unmasking the Prejudicial Contracts in the Philippine Banana Industry – o detailoch toho, ako banánoví farmári, väčšina z ktorých sú bývalí robotníci na banánových plantážach zrovnoprávnení prostredníctvom vládneho programu agrárnej reformy, boli zatiahnutí do nevýhodných kontraktov s vývozcami banánov, vrátane Sumifru, takže nevidia takmer žiadne zlepšenie svojej ťažkej práce premenené do skutočného ekonomického zisku. Niektorí na roky uviazli v dlhoch. V najhorších prípadoch boli niektorí donútení stať sa opäť farmárskymi robotníkmi pre niekoho iného na svojej vlastnej pôde.