CERTIFIKÁCIA

Veríme, že niektoré certifikačné systémy prinášajú značný prospech drobným pestovateľom. Ťažšie sa však hodnotia dopady týchto systémov na zamestnancov, pretože často nedokážu účinne podporovať právo na nezávislé odbory.

Nezávislé odbory najlepšie bránia práva zamestnancov, bojujú za mzdu pokrývajúcu životné náklady a dohliadajú na adekvátne pracovné prostredie. Podľa slov generálneho tajomníka ITUC (Medzinárodná odborová konfederácia) je zásadné dôsledné vymáhanie národnej a medzinárodnej legislatívy a dobrovoľné štandardy by sa nemali stať náhradou za verejné politické rozhodnutia.

BIO certifikácia

Čo je BIO certifikácia?

BIO certifikácia je certifikácia treťou stranou a systém označovania, ktorý pokrýva všetky aspekty poľnohospodárskej produkcie a balenie, blaho zvierat, ochranu divokej prírody a zakazuje zbytočné a škodlivé doplnky stravy v BIO potravinách. Akýkoľvek produkty označený ako „organic“ (BIO) musí spĺňať prísne kritériá stanovené na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Proces certifikácie a auditov prebieha prostredníctvom nezávislých certifikačných organizácií.

Čo sú výhody bio certifikácie?

  • Zníženie negatívnych dopadov poľnohospodárskej produkcie na eróziu pôdy, GMO, stratu biodiverzity, nadmerné používanie agrochemikálií a ich únik do životného prostredia, alebo vyplavovanie živín do jazier, riek a spodnej vody
  • Vyhnutie sa chemickým pesticídom a hnojivám šetrí financie a pomáha farmárom – najmä v ekonomicky rozvojových krajinách – šetriť náklady a zvýšiť tak svoj zisk

Stále je čo zlepšovať

  • BIO certifikácia nedáva dostatočný dôraz na sociálne aspekty a procesy, ktoré vedú k trvalo udržateľnej produkcii
  • BIO certifikácia je pre maloproducentov a kooperatívy robotníkov v ekonomicky rozvojových krajinách finančne nákladná a náročná a ťažko dosiahnuteľná bez vonkajšej finančnej podpory
  • Nezaoberá sa vzťahmi medzi existujúcim argo-biznisom a distribučnými firmami ani ekonomickými výhodami pre producentov a robotníkov
  • Fairtrade certifikácia

Fair Trade

Všeobecné štandardy Fairtrade a štandardy pre jednotlivé produkty sú dané organizáciou FLO, kým systém certifikácie Fairtrade vykonáva FLO-CERT Ltd. (spoločnosť vlastnená FLO) v spolupráci s audítormi a inšpektormi z celého sveta. Fairtrade štandardy sú vytvorené tak, aby sa dotýkali nerovnováhy moci v obchodných vzťahoch, nestabilného trhu a nespravodlivosti v bežnom obchode. Preto sa Fairtrade štandardy aplikujú na producentov a ich obchodných partnerov.

V 2012 FLO zmenila svoj názov na Fairtrade International.

Prečo je systém Fairtrade International tak široko rešpektovaný?

  • je transparentný, dôveryhodný a zameraný na obchod
  • všetci zúčastnení sú vo FLO zastúpení – národné certifikačné iniciatívy z Európy, Severnej Ameriky, Austrálie a Ázie rovnako ako organizácie producentov z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
  • Zameriava sa na sociálne, ekonomické ako aj environmentálne princípy a zabezpečenie efektívnych nástrojov na zavedenie týchto princípov do praxe

Čo sa dá ešte zlepšiť?

Fairtrade systém má ťažkosti v práci s maloproducentami (najmä s kooperatívami a úniami kooperatív). V roku 2014 preto zrevidoval svoje Štandardy na najímanie robotníkov a posilnil práva robotníkov na slobodné organizovanie sa a kolektívne vyjednávanie a dal im viac kontroly nad tým, ako sa bude míňať Fairtrade prémia. Fairtrade International takisto zavádza novú metodológiu na stanovenie minimálnej mzdy a priehľadnosť procesu.