FAIR TRADE

Windward Islands bananas

Fair Trade je forma obchodu, ktorý podporuje ekonomiku krajín tzv. Juhu (Južná Amerika, Ázia, Afrika). Špecializované organizácie dovážajú poľnohospodárske a iné produkty, ktoré kupujú za „férové ceny“ priamo od producentov. Systém tak obchádza obchodné medzičlánky – bežných dovozcov a vývozcov, ktorí sú často súčasťou nadnárodných firiem a zneužívajú postavenie pestovateľov/liek a výrobcov/kýň.

Toto obchodné partnerstvo medzi producentom/kou a spotrebiteľom/kou je založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte. Fair Trade je účinným nástrojom rozvojovej spolupráce a boja proti chudobe. Ľudia z rozvojových krajín nie sú odkázaní na charitu.

Prvé banány s certifikáciou Fairtrade sa predali v roku 1996. Dnes sú najviac obchodovanou komoditou. V niektorých európskych krajinách dosahuje percento fairtradových banánov na trhu od 10 do 50%.

Systém produktovej certifikácie Fairtrade si v posledných rokoch dokázal získať veľkú popularitu medzi spotrebiteľmi aj firmami. Nevyhol sa však ani kritike (viac informácií v sekcii Certifikácia). Aj toto je jedným z dôvodov, prečo dnes ešte nájdeme organizácie, ktoré známku Fairtrade na banánoch a iných produktoch nevyužívajú, hoci ich vlastné pravidlá pre férové obchodovanie zodpovedajú pravidlám v rámci Fairtrade (alebo ich dokonca prevyšujú).

Fair Trade je založený na týchto princípoch:

Férová cena

. pre producentov a producentky, ktorá vždy pokrýva minimálne náklady a je vyššia ako cena na bežnom trhu. Cena je vždy určená v kontexte každého regiónu či oblasti jednotlivo na základe dohody a vzájomnej spolupráce medzi producentskou a obchodnou spoločnosťou. Ďalšou výhodou je poskytovanie predfinancovania a úverov.

Transparentný manažment a obchodné vzťahy

. rešpektujúce sa navzájom

Podpora nezávislosti producentiek a producentov a dlhodobé obchodné vzťahy

. počas ktorých si môžu producentské organizácie zlepšiť svoje manažérske schopnosti a získať prístup na nové trhy 

Sociálna prémia

. o ktorej použití rozhodujú združenia producentov a producentiek (na sociálne, environmentálne účely či zlepšovanie kvality výroby – napr. budovanie škôl, studní, prechod na ekologické poľnohospodárstvo, atď.)

Podpora demokraticky riadených družstiev

. ktoré spoločne rozhodujú o ich vnútornom dianí a použití prémie

Rovnosť príležitostí

. rodová rovnosť a nediskriminácia – práca žien je rovnako ohodnotená a odmenená a ženy, ako aj telesne hendikepovaní výrobcovia a výrobkyne sú podporované v rámci organizácií

Pracovné podmienky

. rešpektujúce štandardy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Fair Trade zaručuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre producentky a producentov. Ak sú do pracovného procesu zapojené deti (ich príspevok je v rozvojových krajinách niekedy nevyhnutný na prežitie rodiny), ich pracovné podmienky neohrozujú ich osobnostný rozvoj, bezpečnosť, nárok na vzdelanie a hru a rešpektujú Dohodu o právach dieťaťa OSN a zákony a normy na lokálnej úrovni      

Životné prostredie

. aktívna podpora lepších environmentálnych praktík a aplikácia zodpovedných a trvalo udržateľných metód produkcie (prechod na ekologické poľnohospodárstvo v ktorom sa nepoužívajú umelé hnojivá a pesticídy, podpora tradičných metód pestovania)

Zvyšovanie informovanosti spotrebiteliek a spotrebiteľov o negatívnom dopade konvenčného obchodu na výrobcov/kyne a podpora kampane na ich zmenu

. spotrebitelia a spotrebiteľky môžu sami rozhodnúť, koho svojou kúpnou silou podporia. Rovnako sa môžu pripojiť do kampaní, ktoré lobujú za zmenu v pravidlách konvenčného obchodu