ODBORY

Pokiaľ majú odbory dostatok sily a slobody, aby bránili práva zamestnancov a vyjednávali so zamestnávateľmi, dokážu prispieť k zlepšeniu zlých pracovných podmienok a nízke úrovne miezd, a to v prospech zamestnancov, ich rodín a miestnych komunít.

Všetci máme právo pracovať dôstojne

V rozvojových krajinách hrajú odbory kľúčovú úlohu v boji proti chudobe, pretože vzdelávajú zamestnancov o ich právach a o tom, ako môžu pri vyjednávaní s firmami týchto práv využiť pre zavedenie princípov dôstojnej práce [1]. Väčšina pracovníkov v banánovom a ananásovom priemysle sú mladí ľudia do tridsať rokov, ktorí majú o svojich právach iba minimálne povedomie.

Medzinárodná organizácia práce (ILO), ktorá spadá pod OSN, presadzuje základné medzinárodné pracovné štandardy:

  • slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie
  • zákaz detskej a nútenej práce
  • elimináciu všetkých foriem diskriminácie

Tieto štandardy sú zakotvené v legislatíve všetkých krajín, kde sa pestujú banány a ananásy.

Prečo odbory nefungujú?

Existuje však mnoho prekážok – v zmysle politickej vôle, inštitucionálnych kapacít a zdrojov – ktoré bránia dodržovaniu týchto štandardov na úrovni plantáží. Národné vlády v producentských krajinách vítajú zahraničné investície nadnárodných ovocinárskych spoločností a v mnohých krajinách majú tieto spoločnosti dokonca významný vplyv na politické rozhodnutia. Zamestnanci a odbory dokážu iba ťažko hájiť prípady porušovania pracovného práva u národných súdov a národné inšpektoráty práce často nemajú dostatok kapacít na to, aby tento proces podporili.

Ako vyzerá podpora vyspelých krajín?

Medzinárodná solidarita zo strany mimovládnych organizácií a odborov z vyspelých krajín, kde sa spotrebuje väčšina vyvážaného tropického ovocia, môže v krajinách produkcie významne zvýšiť schopnosť odborov zastupovať zamestnancov. Akty solidarity môžu mať podobu

  • finančnej podpory (represie a nízke mzdy znamenajú, že odbory len ťažko fungujú z členských príspevkov)
  • rozosielanie urgentných apelov zameraných na firmy a vlády ako odpoveď na prípady závažných represií a/alebo násilností
  • podpory odborov, aby posilnili svoj hlas na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane jednania s európskymi maloobchodnými reťazcami a europoslancami
  • zapojenie do medzinárodných osvetových kampaní ako napríklad tá naša.

Sloboda združovania

Možnosť a sloboda hájiť svoje práva a vyjednávať so zamestnávateľmi môže zamestnancom priniesť lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy. Z toho majú prospech nielen oni sami, ale aj ich rodiny a komunity. Spotrebitelia potom majú istotu, že tovar, ktorý si kupujú, vznikol za bezpečných a dôstojných podmienok.

[1] Medzinárodná organizácia práce (ILO) definuje koncept dôstojnej práce. Za dôstojnú prácu je podľa ILO možné považovať „produktívnu prácu pre mužov i ženy, ktorá sa odohráva v podmienkach slobody, spravodlivosti, istoty a ľudskej dôstojnosti. “ (ILO Toolkit, 2007)