WORLD BANANA FORUM

World Banana Forum logo

Poslaním tohoto fóra je podnietiť takú spoluprácu medzi všetkými hráčmi v tomto odvetví – od plantáží po regály supermarketov, ktorá by zlepšila produkciu banánov z hľadiska udržateľnosti a zhodla sa na najlepšej praxi v oblasti pracovných podmienok, rovnosti mužov a žien, ochrane životného prostredia a udržateľnosti produkcie.

Ako fórum vzniklo?

V roku 2005 bola konzorciom mimovládnych organizácií zastupujúcich rozvojové krajiny zvolaná druhá Medzinárodná konferencia banánového sektora (International Banana Conference), ktorej cieľom bolo umožniť dialóg všetkých strán podieľajúcich sa na pestovaní a distribúcii banánov a diskutovať o problémoch a výzvach, ktorým toto odvetvie čelí. Záverom konferencie bola snaha zriadiť stále fórum všetkých zapojených strán (tzv. multi-stakeholder fórum), ktorého úlohou by bolo zlepšiť zlé sociálne a environmentálne podmienky v produkcii banánov. Aktéri z neziskových organizácií tvoriaci prípravný výbor sa následne snažili primäť kľúčových hráčov k záväzku, že sa do práce fóra zapoja.

V decembri 2009 vzniklo pri ústredí Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) tzv. World Banana Forum, ktorého poslanie – „usilovať spoločne o udržateľné pestovanie a obchod s banánmi“ – formulovalo všetkých viac ako 150 účastníkov. K asociáciám firiem, vedcom, zástupcom vlád producentských a spotrebiteľských krajín a organizácií OSN sa pripojili všetky hlavné nadnárodné spoločnosti zapojené do obchodu s banánmi, svetové maloobchodné reťazce, pestovateľské a odborové organizácie pracovníkov zamestnaných na plantážach s cieľom odštartovať ambiciózny program.

Kto je do platformy zapojený?

Účasť najvplyvnejších nadnárodných spoločností z celého odvetvia vo WBF je vyvážená zapojením tých najzraniteľnejších – našich partnerov z krajín produkcie, konkrétne organizácií COLSIBA, UROCAL a WINFA (Carribean Farmers Association – Asociácia karibských pestovateľov). V rámci našej kampane apelujeme na spotrebiteľov, aby presvedčovali ovocinárske spoločnosti a supermarkety, že by sa mali zapojiť do fóra a stáť sa jeho aktívnymi účastníkmi. Veríme, že fórum poskytuje jedinečnú príležitosť ako obchod s banánmi učiniť udržateľnejším, tak aby zohľadňoval aj práva pracovníkov, aby sa štandardom stala mzda pokrývajúca životné náklady a aby sa zlepšili environmentálne postupy vrátane zníženia závislosti na chemikáliách. Záväzok nadnárodných spoločností zapojiť sa do tohoto procesu je pre úspech fóra úplne nevyhnutný.

Medzi doterajšie úspechy fóra patrí:

  • virtuálna knižnica umožňujúca zdieľanie príkladov dobrej praxe (šetrné pestovanie, znižovanie množstva pesticídov atď.)
  • monitoring výšky miezd v 8 hlavných exportných krajinách (údaje slúžia celej škále iniciatív, ktoré sa snažia vypočítať výšku dôstojnej mzdy a bojovať za jej vyplácanie na plantážach)
  • zmapovanie miery, do akej sú zamestnávané ženy v troch hlavných exportných krajinách
  • vydanie brožúry s príkladmi dobrej praxe v oblasti vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

Viac informácií nájdete na fao.org