SINDIKATI

Načela »dostojnega dela« – svoboda, enakost, varnost in človeško dostojanstvo – so v pridelovalni industriji tropskega sadja pogosto prezrta. Delavcem na plantažah je pogosto kršena pravica do prostovoljnega organiziranja v sindikate in s tem do kolektivnega ukrepanja za izboljšanje svojih delovnih pogojev.

Zakaj so sindikati pomembni?

Z izobraževanjem delavcev o njihovih pravicah ter o uveljavljanju teh pravic kot orodja pri pogajanjih v podjetju imajo sindikati ključno vlogo v boju proti revščini v državah pridelovalkah. Delavci na plantažah tropskega sadja so večinoma mladi – mlajši od 30 let – in so zelo slabo informirani o svojih pravicah.

Mednarodna organizacija dela (ILO), ki spada pod okrilje Združenih narodov, spodbuja uveljavljanje temeljnih mednarodnih delovnih standardov na področju svobode ustanavljanja sindikatov in kolektivnega pogajanja, otroškega dela, dela pod prisilo in diskriminacije. V državah pridelovalkah tropskega sadja so ti standardi varovani z zakonom.

Vseeno pa se pri uveljavljanju teh standardov na plantažah srečujejo s številnimi izzivi, ki zadevajo politično voljo, institucionalne kapacitete in sredstva. Vladam držav pridelovalk veliko pomenijo naložbe tujih mednarodnih podjetij za pridelavo sadja, zato imajo ta podjetja v številnih državah velik vpliv na sprejemanje političnih odločitev. Delavci in sindikati imajo težave pri uvrščanju primerov kršenja človekovih pravic v nacionalni pravni sistem, državni inšpektorji za delo pa imajo premajhne kapacitete, da bi podpirali takšne postopke.

Zakaj je za sindikate pomembna mednarodna solidarnost?

Mednarodna solidarnost nevladnih organizacij in sindikatov v državah potrošnicah lahko poveča zmogljivosti sindikatov v državah pridelovalkah. Med dejanja solidarnosti sodijo: finančna podpora (zaradi nasprotovanja sindikatom in nizkih plač imajo lahko sindikati težave s financiranjem zgolj iz članarin); nujne akcije, namenjene potrošnikom za vplivanje na podjetja in vlade kot odgovor na hudo represijo in/ali nasilje; podpora sindikatom pri boljšem uveljavljanju na državni in mednarodni ravni, vključno s sestanki z evropskimi trgovci in političnimi predstavniki; vključevanje v mednarodne kampanje za ozaveščanje potrošnikov, kot je npr. Sadje naj bo pravično!

Sindikati v državah pridelovalkah so tudi del Mednarodne federacije sindikatov. Eden izmed njih, Mednarodna zveza sindikatov delavcev v prehrambni industriji in z njo povezanimi panogami (IUF) je podpisal in nadzoruje tristranski dogovor o delovnih pogojih med njimi, delavci (COLSIBA) in mednarodnim podjetjem, ki prideluje sadje (Chiquita).

Svoboda organiziranja

Če bi imeli delavci moč in svobodo, da bi branili svoje pravice ter se pogajali z delodajalci, bi se delovni pogoji in višina plače izboljšali v korist delavcev, njihovih družin in lokalne skupnosti. Posledično bi imeli potrošniki zagotovilo, da so izdelki, ki jih kupujejo, pridelani v varnih in dostojnih pogojih, ki omogočajo, da delavec ohrani svoje dostojanstvo in primeren življenjski standard.